Algemene voorwaarden

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN VAN DON LAWRENCE COLLECTION
gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda onder nr. 20057522

Artikel 1: Algemeen

1.1 De onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van Don Lawrence Collection ter zake van de leveringen van goederen en/of onderdelen daarvan, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
1.2 Verwijst de wederpartij bij het sluiten van de overeenkomst naar haar eigen algemene voorwaarden dan wijzen wij deze nu voor alsdan van de hand, behoudens het geval waarin wij schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geven deze voorwaarden te accepteren.

Artikel 2: Offertes
2.1 De offertes, prijscouranten en prijzen van Don Lawrence Collection zijn immer geheel vrijblijvend.
2.2 Toezending van offertes en/of brochures en/of documentatie en/of begrotingen en/of plannen en/of prijslijsten en dergelijke verplichten ons niet tot levering c.q. acceptatie van de order. Voorgenoemde toegezonden bescheiden blijven te allen tijde ons eigendom en moeten op eerste verzoek aan ons worden teruggezonden. Zonder onze toestemming mogen zij niet vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage gegeven worden behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
2.3 Tenzij anders vermeld hebben alle door ons gedane aanbiedingen in welke vorm dan ook, een geldigheidsduur van dertig dagen.
2.4 Wij behouden ons het recht voor om bestellingen zonder opgaaf van redenen te weigeren, danwel onder rembours te leveren.

Artikel 3: Overeenkomst
3.1 Bestellingen gelden eerst als door Don Lawrence Collection aangenomen wanneer zij door ons schriftelijk zijn bevestigd. De datum van de bevestiging is hierbij bepalend. Tevens gelden bestellingen als door Don Lawrence Collection. aangenomen nadat Don Lawrence Collection op verzoek van de afnemer de betreffende producten heeft toegezonden, waarbij de factuur als bevestiging wordt beschouwd.
3.2 Elke overeenkomst wordt onzerzijds aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat de wederpartij-uitsluitend te onzer beoordeling- voldoende kredietwaardig blijkt te zijn voor de geldelijke nakoming van de overeenkomst.
3.3 Wij zijn gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de wederpartij een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat zowel aan de betalings- als aan de overige verplichtingen voldaan zal worden.
3.4 Ingeval van opzegging van de reeds tot stand gekomen overeenkomst door de wederpartij wordt door ons 15% van de orderprijs in rekening gebracht wegens winstderving, terwijl de reeds tot dan toe verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte kosten tevens doorberekend zullen worden.

Artikel 4: Prijzen
4.1 Tenzij anders vermeld geschieden alle opgaven van Don Lawrence Collection onder voorbehoud van prijswijziging.
4.2 Tenzij anders vermeld, zijn onze prijzen: - gebaseerd op levering af bedrijf, magazijn of andere opslagplaats;

- exclusief BTW, invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten en orderkosten;
- exclusief kosten voor verpakkingen, in- en uitlading, verzending en verzekering;

Artikel 5: Levering
5.1 Opgegeven levertijden worden slechts bij benadering gegeven, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Don Lawrence Collection is niet aansprakelijk jegens wederpartij wegens verzuim om te leveren op bepaalde tijdstippen. Indien levering niet plaatsvindt binnen een redelijke termijn is wederpartij daarna gerechtigd de order te annuleren en hetgeen hij reeds betaald mocht hebben terug te vorderen.
5.2 De wederpartij is verplicht het geleverde c.q. de verpakking terstond bij aflevering, doch in elk geval binnen drie werkdagen, op eventuele beschadigingen en/of tekorten te controleren, danwel deze controle uit te voeren na de mededeling onzerzijds dat de goederen ter beschikking van de wederpartij staan.
5.3 Eventuele beschadigingen en/of tekorten van de verpakking en het geleverde welke bij aflevering aanwezig zijn en/of afwijkingen in het aantal verpakkingen dienen door de wederpartij op de pakbon/afleveringsbon, de factuur en/of de vervoersdocumenten vermeld te (laten) worden. Afwijkingen in het aantal goederen in de verpakking en gebreken die zich bij het openen van deze verpakkingen openbaren, dienen binnen acht dagen na levering aan Don Lawrence Collection te worden gemeld. De wederpartij wordt geacht bekend te zijn met de werking van het goed en verplicht zich gebruikers dienovereenkomstig te instrueren.
5.4 De overeengekomen levertijd begint te lopen op de dag waarop de schriftelijke orderbevestiging gedateerd is. Indien wij een vooruitbetaling hebben bedongen, begint de overeengekomen levertijd niet eerder te lopen dan op de dag waarop deze vooruitbetaling door ons is ontvangen.
5.5 Wij zijn verplicht de levertijd zoveel mogelijk in acht te nemen. Wij kunnen echter niet aansprakelijk worden gesteld voor en overschrijding van de levertijd die redelijkerwijs onvoorzienbaar was ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. In dergelijke gevallen zoals: brand, onlusten, werkstakingen, transportmoeilijkheden en dergelijke hebben wij het recht om in overleg met de wederpartij de overeenkomst te annuleren of de levertijd te verlengen.
5.6 Tenzij anders is overeengekomen geschiedt de levering af bedrijf of magazijn.
5.7 Wanneer de goederen na het verstrijken van de levertijd niet zijn afgenomen, staan ze te zijner beschikking opgeslagen, voor zijn rekening en risico.
5.8 Wij zijn gerechtigd om in gedeelten te leveren (deelleveranties), welke wij afzonderlijk kunnen factureren. Indien en zolang een deelzending door de wederpartij niet is betaald en/of de wederpartij niet aan andere verplichtingen uit de desbetreffende overeenkomst of vroegere overeenkomst(en) voldoet, zijn wij gerechtigd zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de overige leveringen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, zulks te onzer keuze, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.
5.9 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zal de afnemer zelf voor installatie zorgdragen.

Artikel 6: Transport en risico
6.1 De wijze van transport, verzending, verpakking en dergelijke wordt, indien geen nadere aanwijzing door de wederpartij aan Don Lawrence Collectionis verstrekt, door ons als goed koopman bepaald, zonder dat wij hiervoor enige aansprakelijkheid dragen.
6.2 Het transport geschiedt steeds, ook indien franco-levering is overeengekomen, voor rekening en risico van de wederpartij.

Artikel 7: Reclames
7.1 Alle reclames dienen uiterlijk 8 dagen na aflevering schriftelijk bij Don Lawrence Collection te zijn ingediend met vermelding van onze pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer, onder nauwkeurige opgave van de aard en grond der klachten. Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde respectievelijk de factuur te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.
7.2 Betreft de reclame gebreken welke eerst bij het gebruik kunnen blijken, dan kan reclame nog geldend gemaakt worden binnen 8 dagen nadat het gebrek is ontdekt danwel redelijkerwijs ontdekt had kunnen worden, echter nimmer later dan twee maanden na factuurdatum.
7.3 Reclames kunnen slechts geldend worden gemaakt ten aanzien van goederen die zich nog bevinden in de staat waarin zij geleverd zijn, behoudens het geval waarin het verborgen gebreken heeft.
7.4 Reclames zullen niet in behandeling worden genomen, indien blijkt dat de wederpartij of derde iets aan het goed hebben veranderd of gerepareerd, behoudens in geval dit met voorkennis en toestemming van Don Lawrence Collection is geschied.
7.5 Ingeval van een door Don Lawrence Collection gegrond bevonden klacht, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog binnen een redelijke termijn de overeengekomen prestatie te leveren.
7.6 Slechts indien en voor zover de reclame door ons gegrond bevonden wordt schort dit de betalingsverplichtingen en andere verplichtingen van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame afgewikkeld is.
7.7 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden. Bij alle retourzendingen behouden wij ons het recht voor 10% terugnamekosten te berekenen met een minimum van e 20,-. Retourzendingen dienen te allen tijde franco te geschieden, met vermelding van pakbon/afleveringsbon en/of factuurnummer.

Artikel 8: Betaling
8.1 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen dient betaling netto-contant bij (af)levering plaats te vinden, zonder enige korting, of middels storting of overmaking op een door Don Lawrence Collection aangewezen (post)bankrekening, binnen 14 dagen na factuurdatum. De op het (post)bankrekeningafschrift aangegeven valutadatum is bepalend en wordt derhalve als betalingsdag aangemerkt.
8.2 Don Lawrence Collection heeft het recht te allen tijde vooruitbetaling, contante betaling, danwel zekerheid voor de betaling te verlangen.
8.3 Iedere betaling van de wederpartij strekt primair ter voldoening van de door hem verschuldigde interest alsmede van de door ons gemaakte invorderingskosten en/of administratiekosten en worden daarna in mindering gebracht op de oudste openstaande vordering.
8.4 In gevallen dat de wederpartij:
a. in staat van faillissement wordt verklaard, tot boedelafstand overgaat, een verzoek tot surseance van betaling indient, danwel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendom wordt gelegd;
b. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld;
c. enige uit kracht der wet of van deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt;
d. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen;
e. overgaat tot staking of overdracht van zijn bedrijf of een belangrijk gedeelte daarvan, daaronder begrepen de inbreng van zijn bedrijf in een op te richten vennootschap, danwel overgaat tot wijziging in de doelstelling van zijn bedrijf;
Is de wederpartij, door het enkel plaatsgrijpen van een der vorengenoemde omstandigheden, van rechtswege in verzuim. Al onze vorderingen op de wederpartij worden in dat geval terstond opeisbaar en wij zijn gerechtigd om zonder verdere ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst de (uitvoering van de) overeenkomst geheel of gedeeltelijk op te schorten of de overeenkomst als ontbonden te beschouwen, onverminderd ons recht op vergoeding van schaden, kosten en interest.

Artikel 9: Rente en kosten
9.1 Indien de betalingstermijn wordt overschreden is de wederpartij van rechtswege in verzuim en is Don Lawrence Collection gerechtigd vanaf de factuurdatum een rente van 1% per maand, danwel de wettelijke rente indien deze hoger is, aan de wederpartij in rekening te brengen, waarbij een gedeelte van een maand voor een gehele maand wordt gerekend.
9.2 Bij niet, of niet-tijdige betaling of niet-nakoming van een van de andere verplichtingen van de wederpartij is de wederpartij, buiten de koopprijs en de rente, alle incassokosten, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke, die door de niet-betaling of niet-nakoming zijn veroorzaakt aan Don Lawrence Collection verschuldigd. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen tenminste 15% van het, met inbegrip van de vorengenoemde rente, door de wederpartij verschuldigde bedrag, met een minimum van e 125,- en zijn verschuldigd in ieder geval waarin Don Lawrence Collection zich voor de invordering van de hulp van een derde heeft verzekerd. Reeds door het inschakelen van een derde blijkt de grootte van en de gehoudenheid van betaling door de wederpartij van de buitengerechtelijke kosten zonder dat Don Lawrence Collection is gehouden aan te tonen dat zij deze kosten daadwerkelijk heeft gemaakt.

Artikel 10: Eigendomsvoorbehoud
10.1 De eigendom van de goederen gaat eerst over op wederpartij bij volledige betaling van alle vorderingen van Don Lawrence Collection als tegenprestatie voor door en/of namens en/of voor rekening van Don Lawrence Collection aan wederpartij krachtens overeenkomst geleverde of te leveren goederen, alsmede voor enig tekortschieten in de nakoming van zodanige overeenkomsten. De wederpartij is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald, behoudens voor zover dit in het kader van een normale bedrijfsuitoefening noodzakelijk is.
10.2 Onder de opschortende voorwaarde dat de voorbehouden eigendom overgaat op wederpartij of enige derde, al dan niet tot zekerheid, rust op ieder goed een pandrecht dat blijft liggen totdat alle vorderingen van Don Lawrence Collection op wederpartij uit welke hoofde dan ook zijn voldaan. Voorzover rechtens noodzakelijk verleent wederpartij hierbij een onherroepelijke volmacht aan Don Lawrence Collection voor het opstellen van akten of het verrichten van enige rechtshandeling tot vestiging van een dergelijk pandrecht.
10.3 In geval van niet-betaling van een opvorderbaar bedrag, schorsing van betaling, sursÈance van betaling, faillissement, onder curatelenstelling, liquidatie van de wederpartij of overlijden wanneer de wederpartij een natuurlijk persoon is zullen wij het recht hebben om zonder rechterlijke tussenkomst de order of het gedeelte dat nog geleverd moet worden te annuleren en het geleverde doch nog niet of niet geheel betaalde, als ons eigendom terug te vorderen onder verrekening van het eventueel reeds betaalde en onverminderd onze rechten om vergoeding te verlangen voor eventueel verlies of schade. In die gevallen is elke vordering welke wij ten laste van de wederpartij hebben ineens en dadelijk opeisbaar.

Artikel 11: Aansprakelijkheid
11.1 Behoudens de aansprakelijkheid van Don Lawrence Collection krachtens dwingendrechtelijke bepalingen en algemeen geldende regels van redelijkheid en billijkheid is de aansprakelijkheid van Don Lawrence Collection beperkt tot de in artikel 9 genoemde garantieverplichting. Don Lawrence Collection is derhalve niet aansprakelijk voor en mitsdien nimmer verplicht tot vergoeding van middellijk of onmiddellijk geleden schade van welke aard dan ook direct of indirect waaronder bedrijfsschade aan roerende of onroerende zaken danwel aan personen zowel bij de wederpartij als bij derden ontstaan door gebreken aan verkochte en geleverde of gerepareerde goederen.
11.2 Don Lawrence Collection is niet aansprakelijk voor schade die is ontstaan of veroorzaakt door het gebruik van het geleverde of door de ongeschiktheid daarvan voor het doel waarvoor de wederpartij het heeft aangeschaft.
11.3 Wederpartij vrijwaart Don Lawrence Collection voor alle aanspraken van derden ter zake van door Don Lawrence Collection geleverde goederen of verrichte werkzaamheden, tenzij rechtens komt vast te staan dat deze aanspraken direct een gevolg zijn van grove nalatigheid van de kant van Don Lawrence Collection en de wederpartij bovendien aantoont dat hem ter zake geen enkel verwijt treft.

Artikel 12: Abonnementen
12.1 Wanneer men geabonneerd is op een van de periodieke uitgaves van Don Lawrence Collection en de publicatie van de desbetreffende uitgave(s) wordt gestaakt, dan zal Don Lawrence Collection binnen een termijn van 6 maanden overgaan tot restitutie van het door de klant vooruit betaalde abonnementsgeld, minus de coverprijs van de al ontvangen uitgaves en de winkelverkoopprijs van de ontvangen premium(s).

12.2 Abonnementen op Eppo Stripblad worden aangegaan tot wederopzegging. Opzeggen kan schriftelijk of via email (admin@eppo.nu) tot uiterlijk 6 weken voor het aflopen van de abonnementsperiode.

Artikel 13: Toepasselijk recht
13.1 Op alle aanbiedingen, aanvragen, opdrachten en overeenkomsten van Don Lawrence Collection en de uitvoering daarvan is het Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Geschillen
14.1 Alle geschillen, waaronder begrepen die welke slechts door ÈÈn der partijen als zodanig beschouwd worden, voortvloeiende uit of verband houdende met de overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn of de betreffende voorwaarden zelf en haar uitleg of uitvoering, zowel van feitelijke al juridische aard, zullen worden beslist door de, binnen ons vestigingsgebied, bevoegde Burgerlijke Rechter, zulks voor zover wettelijke bepalingen dit toestaan.
14.2 Het in lid 1 van dit artikel bepaalde laat onverlet ons recht om het geschil voor te leggen aan de volgens de normale competentieregels bevoegde rechter.

Oosterhout, 30 mei 2008

OPMERKING IVM NIEUWE WETGEVING STILZWIJGEND VERLENGEN ABONNEMENTEN: Abonnementen, afgesloten vÛÛr 1 december 2011, vallen nog niet onder de nieuwe wetgeving. Deze abonnementen moeten tot het einde van de gefactureerde periode uitgediend worden.

© 2016 - 2024 Don Lawrence Shop | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel